Gruja Petrol

Milica Mavrak - Život u Ravnom Topolovcu inspiriše

Prvi put, na manife­staciji „Pile fest” 2018. godine u Žiti­štu, najavljena je modna re­vija. Na glavnom trgu, bila je postavljena modna pista oko koje su se okupile ma­nekenke svih godišta. Me­đu njima, bila je i Milica Mavrak, ali ne kako bi se pomislilo kao menekenka, već kao autor modne revije.

Milica Mavrak je rođena 1983. godine u Mostaru. U to­ku ratnih dešavanja, sa poro­dicom je izbegla u Nevesinje, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Zatim se seli u Beograd, na studije modnog dizajna. Diplomirala 2006, na odseku dizajn odeće i tek­stila, u klasi profesorke Jasmine Pantelić. Nared­nih 15 godina živi u Beo­gradu i radi kao stalni član kreatorskog tima modne ku­će „Sent Džordž” (St. George).

Kada je zasnovala poro­dicu, sa suprugom, fotogra­fom, kao umetnička porodi­ca, željna stvaranja u miru i prirodi, dolaze u Ravni Topolovac, u seosku idilu.

 Do sada ste imali više od 20 modnih revija, učestvovali u brojnim umetničkim projektima, izložbama i manifestacijama. Većina revija bila je u sklopu modnih manifestacija „Fešn selekšn” (Fashion Selection) i „Fešn vik”(Fashion Week).

- Revije su uvijek pose­ban događaj za jednog krea­tora. Sve su jednako zna­čajne i drage, i one pred 50-ak ljudi, kao i one pred hiljadu duša, u prepunim salama beogradskih po­zorišta. Jedna se možda ipak izdvaja, ali po specifično­sti događaja, koji je pratio tu reviju. Na­ime, revija u sklopu „Fešn selekšn” u Ateljeu 212 se de­šavala u vreme predviđe­nog termina za porođaj, sa prvom kćerkom. Tako da je torba za porodilište bi­la tik uz pistu, za svaki slučaj. Beba je ipak stigla desetak dana kasnije. Mo­žda se uplašila aplauza.

 Beograd, Ravni Topolovac – mogu li zajedno?

- Život na selu inspiri­še, nikako ne sputava. Za kre­ativne umetničke duše, in­spiracija je svuda. Ravnica jeste dosta drugačija u odno­su na mostarske predele, ali je klima dosta slična. Zrenja­nin ima pomalo tog primor­skog šmeka i u nekim momen­tima liči na Mostar. Krea­cija nikad ne prestaje. Naj­više radim na kolekcijama za žene i uživam radeći ha­ljine. Trenut­no neke od njih osli­kavam.

 Posle modne revije na „Pile festu” rekli ste: Napravila sam haljine za sve uzraste. Za žene svih visina, težina, godina. One su sve lepe i uvek mogu da pronađu svoj model...

- Ostajem pri izjavi, sa revije na „Pile festu”, da je svaka žena lepa. Ne samo lepa, nego i velika inspira­cija. Da li nosila konfek­cijski broj S ili 3XL, žena je večita inspiracija i sva­ka od njih može poneti uspe­šno kreaciju koja je po meri njene duše.

 Koje materijale najradije koristite?

- Recimo, moju venča­nicu je heklala moja majka, po mojoj ide­ji. Uglavnom volim raditi sa prirod­nim materijali­ma. Ručno tka­nim materija­lima. Posebno uživam u ra­du sa sirovom svilom i la­nom. Div­ni su za oslikavanje. A tale­nat sam svakako naslijedila od majke, a ona od bake, tako da se nadam da će se prenijeti i na mlađe generacije. Mo­ja majka je toliko veliki talenat, njenu stručnost, ideje i kreativnost, teško da mogu dostići. Ali, sam jako sretna, da sam dobila bar deo.

Umetnik u periodu pandemije korona virusa. Čula sam da ste šili maske svima kojima su bile potrebne. Kakva je situacija sa dizajniranjem i prodajom odeće?

- Svaki težak period, rat, pandemija ili bilo koje ne­vreme koje nas zadesi, da nam iskustvo i nauči nas neke lekcije. Tu smo da se pomog­nemo međusobno, od srca i iz čiste duše. Jer, nevremena prođu, ljudi ostaju. Biće sve­ga, samo da smo zdravi. Isku­stvo sa ratom te nauči mno­go čemu, drukčije gledaš na neke stvari.

 A planovi?

- Planove ne pravim. Uživam u svakom danu. Sva­ki slobodan trenutak provo­dim sa decom i porodicom. Sve radimo zajedno, učimo zajedno, rastemo zajedno. Kad imaš bilo kakav talenat, to je dar koji ti je dat i treba ga konstantno razvijati, ra­diti i uživati u njegovim plodovima.

 Modni savet?

- Modni savet ženama je uvek da nose ono u čemu se osjećaju odlično, da ne pada­ju na sitne zamke, koje zna da postavi loš stil, gurajući udobnost i ležernost u pr­vi plan. Žena je uvek dama sa stilom koji treba negovati. Samo slušajte onaj unutra­šnji osećaj, obucite se ka­ko vam duša traži i ne mi­slite šta će reći okolina. Tekst: List Zrenjanin.

Comments powered by CComment