Gruja Petrol

Zlatko Mrkšić dobitnik priznanja ''Kapetan Miša Anastasijević''

Bilo je izuzetno sveča­no u Bibloteci Mati­ce srpske u Novom Sa­du gde su nedavno uručena priznanja „Kapetan Miša Anastasijević”. Nagrade već dvadesetak godina dodelju­je „Medija invent” u sarad­nji sa privrednim komora­ma Srbije i Vojvodine, kao i Tehnološkim fakultetom, kolektivima i pojedinci­ma koji imaju zapažene re­zultate u različitim obla­stima.

Među ovogodišnjim do­binicima je i Zlatko Mrkšić, tehnič­ki direkor Zemljoradnič­ke zadruge „Mrkšićevi sa­laši” iz Srpskog Itebeja. Zlatko Mrkšić priznanje je dobio u kategoriji mladih i uspešnih menadžera. Zadru­ga „Mrkšićevi salaši” da­nas zapošljava više od 300 radnika i ubraja se među vo­deće u državi.

- Volim selo i ostaću da živim i radim u porodič­noj zadruzi koja ima tradi­ciju dužu od jednog veka. To je bio i ostao porodični po­sao i ukoliko se dobro orga­nizuje, dobri rezultati ne izostaju.

Trenutno sam najviše an­gažovan na završetku nove, savremene klanice za fine proizvode čija je vrednost oko pet miliona evra – is­takao je Zlatko Mrkšić.

Nenad Ivanišević, po­krajinski sekretar za pri­vredu i turizam čestitao je nagrađenima. Izvor List Zrenjanin

Comments powered by CComment