Gruja Petrol

Licitacija za zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta

Crkveni odbor Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu na sednici održanoj dana 12. septembra 2021. godine, doneo je sledeću odluku i oglašava

PRIКUPLJANJE PONUDA

za zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu

Raspisuje se oglas za zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu koje se nalaze u k.o. Žitište, upisane  u zknj. ul. br. 339 kroz javno prikupljanje ponuda, a parcele su:

     1) Parcela br. 3272, TORAČКA STRANA, njiva 1. klase, površina od 2 ha 57 a 31 m2
     2) Parcela br. 3513, RAVNI BREG, njiva 1. klasa, površina 1 ha 80 a 03 m2
     3) Parcela br. 3746, VODOPLAV, njiva 1. klasa, površina 2 ha 27 a 99 m2
     4) Parcela br. 3819, VODOPLAV, njiva 2. klasa, površina 2 ha 77 a 10 m2
     5) Parcela br. 2694/7, PAŠNJAК (AERODROM), njiva 3. klasa, 13 ha 88 a 38 m2
    Ponude se predaju u koverti koja je potpisana na poleđini i zalepljena. Ponuda mora biti na srpskom jeziku, čitko napisana sa sledećim podacima:
Za pravno lice: tačan naziv, PIB, MB, broj računa, adresu, telefon i faks ponuđača;
Za fizičko lice: ime i prezime, adresu i telefon ponuđača;
Cenu zakupa po hektaru zemljišta koju nudi;
Datum i potpis

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu.
Ponude će se otvarati 23. septembra 2021. godine sa početkom u 18 časova u sali iznad biblioteke u Žitištu.
Ponude dostaviti svešteniku Кarađorđu Trivunoviću u Žitištu najkasnije do 23. septembra 2021. godine do 17 časova.
Pravo prisustvovanja otvaranju ponuda imaju samo lica koja su dostavila ponudu i uplatila depozit.
Prilikom izbora ponude, Srpska Pravoslavna Crkvena Opština u Žitištu će primeniti metod ekonomski najpovoljnije ponude.
Ukoliko postoji više ponuda sa istom cenom zakupa učesnici će se nadmetati na javnoj licitaciji.
Pravo da dostave ponudu imaju sva domaća pravna i fizička lica koja izvrše prijavu za učešće i uplate depozit za učešće na javnoj licitaciji. Depozit iznosi 70.000,00 dinara i donosi se zajedno sa ponudom.
Svim učesnicima, osim najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozit se vraća nakon završetka javne licitacije. Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozit se uračunava u crkvenu taksu. Pravo na povraćaj depozita gubi najpovoljniji ponuđač koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

Period zakupa i stupanje u posed
Navedene parcele se nude u zakup na period od tri godine.
Zakupac će stupiti u posed navedene kat. parcele nakon potpisivanja i odobrenja Ugovora od strane Eparhijskog Upravnog Odbora Eparhije banatske u Vršcu.
Nakon izbora ponude sa izabranim ponuđačem će biti zaključen Ugovor. Zakupac je dužan da plati Crkvenu taksu od 4 % na ukupni iznos zakupnine.

Cena i uslovi plaćanja zakupa
Početna cena po zakupljenom hektaru iznosi 350 evra (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja). Prihvatiće se isključivo ponude koje budu jednake i više od navedenog početnog iznosa.
Iznos zakupa za prvu godinu – 2021/2022 je potrebno uplatiti najkasnije do potpisivanja ugovora, iznos zakupa za drugu godinu – 2022/2023 najkasnije do 31. avgusta 2022. god., a iznos zakupa za treću godinu – 2023/2024 najkasnije do 31. jula 2023. godine.
Za sve informacije obratiti se:
Starešina Hrama i sekretar Crkvene Opštine Žitište
_________________________________________________
Protonamesnik Кarađorđe Trivunović
064/912-71-55

Comments powered by CComment