Gruja Petrol

Vrtic Žitište u akciji edukacije roditelja

Kao podršku radu predškolske ustanove sa porodicama (roditelji ili drugi zakonski zastupnici) na daljinu, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju je kreirao tri brošure za porodice koje sa sedam video obuka obezbeđuju dodatne resurse za realizaciju različitih aktivnosti u domenu saradnje sa porodicom.

Teme su izabrane jer se roditeljske prakse zasnivaju na razumevanju dobrobiti i socijalno-emocionalnog učenja deteta, i principa pozitivnog roditeljstva. One su osnova za promišljanje o dugoročnim ciljevima roditelja u odnosu na decu i usklađivanje vaspitnih postupaka sa njima.

Brošure sadrže kratke i jednostavne teorijske uvode o temama kojima se bave, ideje za roditelje i predloge zajedničkih aktivnosti.

Link ka brošurama - Brošure za porodice

Comments powered by CComment