Gruja Petrol

Konkurs za dodelu Svetosavskih stipendija 2018.

SVETOSAVSKA STIPENDIJA se namenjuje talentovanim učenicima srednjih škola i studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, koja potiču iz višedetnih porodica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina i opštine Žitište.

Za školsku 2018/2019. godinu dodeljuje se :

15 stipendija učenicima srednjih škola u ukupnom godišnjem iznosu od po 50.000,00 rsd.

5 stipendija studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija koji su prvi put upisali semestar na godini studiranja u ukupnom godišnjem iznosu od po 100.000,00 rsd.

Svetosavska stipendija se dodeljuje u 10 mesečnih rata.

Pravo na Svetosavsku stipendiju imaju učenici, odnosno studenti koji ispunjavaju uslove:

da žive u porodici sa troje i više dece (deca – članovi porodice koja ne učestvuju na konkursu, moraju biti na školovanju ili nezaposlena lica do 20 godina starosti)
da su redovni učenici u školi, odnosno studenti na budžetu na nekom od fakulteta u Srbiji
da u toku školovanja nisu ponavljali ni jedan razred u osnovnoj ili srednjoj školi, odnosno nisu obnovili ni jednu godinu studija na fakultetu
da su završili poslednju godinu školovanja u srednjoj školi sa prosečnom ocenom najmanje 4,00 , odnosno na fakultetu najmanje 8,00

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova za dodelu Svetosavske stipendije dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu : organizacija „Svetosavlje“, Kralja Petra Prvog 6, Prvi sprat, 23000 Zrenjanin. Kontakt osoba Branka Nastić 023/589-970.

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na ovaj konkurs možete podići u sedištu organizacije „Svetosavlje“, Kralja Petra Prvog 6, Prvi sprat, 23000 Zrenjanin. Kontakt osoba Branka Nastić 023/589-970 ili preuzeti na internet stranici www.svetosavlje.rs

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu:

potvrda o broju članova porodičnog domaćinstva (Overena u Odeljenju za poslove opšte uprave Gradske uprave Zrenjanin i Opštinske uprave Žitište)
potvrda o prosečnim primanjima po članu porodičnog domaćinstva u poslednja tri meseca (juni, juli, avgust) overena u Gradskoj upravi Zrenjanin i opštini Žitište.
potvrda o nezaposlenosti za punoletne članove porodičnog domaćinstva overena u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Zrenjanin i opštini Žitište.
potvrda o upisu u I – IV razred srednje škole, odnosno o upisu semestra na godini studija
fotokopija diplome – svedočanstva o završenom prethodnom razredu za učenike, odnosno potvrda o prosečnoj oceni u prethodnoj godini studija za studente – učesnike konkursa
diploma – potvrda o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na opštinskom, regionalnom, ili republičkom takmičenju (ukoliko učenik / student poseduje) – sve osim sportskih takmičenja

Kriterijumi za dodelu stipendija:
1. – po osnovu broja dece u porodičnom domaćinstvu / važnost kriterijuma : 5
Broj dece porodičnog domaćinstva se množi sa 5. Maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 25

2. – na osnovu primanja po članu domaćinstva / važnost kriterijuma : 5
Iznos primanja Broj bodova
Preko 9.001,00 dinara 0
8.001,00 – 9.000,00 0.5
7.001,00 – 8.000,00 1
6.001,00 – 7.000,00 1.5
5.001,00 – 6.000,00 2
4.001,00 – 5.000,00 2.5
3.001,00 – 4.000,00 3
2.001,00 – 3.000,00 3.5
1.001,00 – 2.000,00 4
1.00 – 1.000,00 4.5
0.00 5
Odgovarajući broj bodova iz tabele množi se sa 5.
3. – na osnovu proseka u prethodnoj godini školovanja / važnost kriterijuma : 10
Prosečna ocena u prethodnoj školskoj godini učenika i studenta prve godine se množi sa 10. Uspeh studenta druge, treće, četvrte godine studija deli se sa dva i množi sa 10.
4. – po osnovu osvojenog prvog mesta na takmičenju/ važnost kriterijuma : 1
Takmičenje broj bodova
Opštinsko 5
Regionalno 10
Republičko 15
Odgovarajući broj bodova množi se sa 1 za prvo mesto ; 0,8 za drugo mesto i 0,7 za treće mesto
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja kokursa.

U ime organizacije „SVETOSAVLjE“ predsednik Dragan Vidaković