Gruja Petrol

Otvoren konkurs za upis dece u radnu 2019/2020. godinu

Кonkurs će trajati od 15.04.2019.godine do 15.05.2019.godine.

Uz popunjen zahtev(prijava za upis), roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik obavezan je da dostavi izvod iz matične knjige rođenih ( original ili fotokopija) i potvrdu o
zdravstvenom stanju deteta koja ne sme biti starija od 6 meseci od dana prijema dokumentacije.

Pored navedene dokumentacije (prijava, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o zdravstvenom stanju), prilažu se odgovarajući dokumenti:

1) Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost,potvrda o registovanom poljoprivrednom domaćinstvu, kao i potvrda za roditelje da su redovni studenti.
2) Za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici, izvod iz matične knjige rođenih za svu decu(fotokopija);
3) Za decu koja su smeštena u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu- Rešenje Centra za socijalni rad;
4) Za decu čije porodice ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje-Rešenje Centra za socijalni rad;
5) Preporuka Centra za socijalni radza prijem deteta u Predškolsku ustanovu;
6) Ukoliko su roditelji ratni vojni invalidi-Rešenje o invalidnosti roditelja
ili prognano i raseljeno lice- odgovarajući dokaz nadležne institucije;
7) Ukoliko je dete samohranog roditelja - odgovarajući dokaz nadležne institucije;
8) Ukoliko je dete ili roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik teško obolelo lice- odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove;
9) Ukoliko dete ima smetnji u razvoju -odgovarajući dokaz nadležne institucije;

Prvenstvo pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa ( kategorije osetljivih grupa precizirane su članom 7. Pravilnika).

Deca koja ne pripadaju osetljivim grupama, upisuju se u Ustanovu po redosledu koji seodređuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

1. Deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata:
- Zaposlenost oba roditelja 60 bodova;
- Jedan roditelj zaposlen, a drugi redovan student 50 bodova;
- Oba roditelja redovni studenti 40 bodova;
- Jedan roditelj zaposlen 20 bodova;
- Jedan roditelj redovni student 15 bodova;
2. Deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici 10 bodova;
3. Deca čija su braća i sestre upisani u istu predškolsku ustanovu 5 bodova;
4. Deca koja su već boravila u Ustanovi a ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za upis 20 bodova.

Кomisija će razmotriti prispele zahteve, bodovati decu na osnovu utvrđenih merila i sačiniti rang listu dece koja ispunjavaju uslove za upis.

Stručna služba objavljuje rang listu primljene dece na objektima ustanove, najkasnije do 25.juna 2019.godine.

Pre podnošenja zahteva za upis u Ustanovu roditelj je dužan da izmiri sve novčane obaveze prema Ustanovi.

Кomisija neće razmatrati primljenu dokumentaciju ukoliko roditelj odnosno zakonski zastupnik nije izmirio troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu.
UPIS DECE ZA POHAĐANJE PRIPREMNOG PREDŠКOLSКOG PROGRAMA JE OBAVEZAN ZA DECU ROĐENU OD 01.03.2013. DO 28.02.2014.GODINE